PRZEMIANA WĘGLOWODANÓW

Posted by admin in Uncategorized on June 12th, 2018 |  Comments Off

Claude Bernard stwierdził, że krew pochodząca z żył wątrobowych jest bogatsza w glukozę niż krew żyły wrotnej, a w następnych swych pracach ustalił, że źródłem tej glukozy jest glikogen wątrobowy.
Rozłożone wielocukrowce – postaci jednocukrowców: glukozy, fruktozy, galaktozy po wchłonięciu w jelitach przekształcają się w wątrobie w glikogen zapasowy wielocukier ustroju zwierzęcego.
Przeciętnie mamy około 200 g glikogenu: z tego około 100 g w wątrobie i tyleż w mięśniach.
Glikogen w wątrobie może jeszcze powstawać” z kwasu mlekowego, z glicerolu i niektórych aminokwasów.
Glikogen w wątrobie w miarę potrzeby rozpada się do glukozy i uzupełnia braki tego węglowodanu powstające we krwi podczas pracy organizmu, glikogen jest, więc zapasowym materiałem pędnym.
Natomiast glikogen zawarty w mięśniach nie dostarcza nam glukozy i nie uzupełnia jej braku we krwi, ale rozpada się poprzez złożony szereg przemian, a procesy te są źródłem energii dla pracy mięśni.
Glukoza jest węglowodanem, który organizm wyzyskuje na cele energetyczne, dlatego ustrój stara się utrzymać stały poziom tego cukru we krwi, poziom ten waha się u ludzi zdrowych w granicach 70-120 mg %.
U zdrowego człowieka spożycie nawet znacznej ilości cukru powoduje jedynie niewielkie i przelotne podwyższenie poziomu cukru we krwi.
Po podaniu cukru doustnie zjawia się tzw.
przecukrzenie pokarmowe.
Stężenie cukru we krwi zwiększa się już po kilku minutach dochodząc do swego szczytu między 40-60 min.
i opada potem stopniowo osiągając po 2,5 godz.
poziom nawet niższy od wyjściowego.
Mechanizmy, które wiodą do znikania cukru z krwi, są następujące: 1.
Część glukozy przechodzi z krwi do tkanek, zwłaszcza do mięśni, i tu odkłada się w postaci glikogenu; 2.
Zamiana glukozy w glikogen wątrobowy.
Tworzenie glikogenu z glukozy przebiega w trzech etapach: Na pierwszym powstaje ester glukozo-B-fosforowy, czyli ester Robisona, przy udziale enzymu heksokinazy i kwasu adenozynotrójfosforowego (ATP).
Na następnym etapie następuje przekształcenie estru glukozo-6-fosforowego w ester glukozo-t-fosforowy, ale czynność ta przebiega pod wpływem enzymu fosfoglilkomutazy, działanie tego enzymu jest uwarunkowane obecnością manganu lub magnezu.
Na etapie trzecim ester glukozo-l-fosforowy pod wpływem fosforylazy kondensuje się na glikogen.
Glukoza jest uwalniana do krwi z glikogenu.
Zjawisko to przebiega przy udziale fosforylazy wątrobowej, która hydrolizuje powstający z glikogenu ester Corich; 3.
Zasadniczo na swe potrzeby ustrój czerpie węglowodany z glikogenu, niekiedy jednak (w sercu, mózgu) glukoza może być użyta-wprost na wytwarzanie energii; 4
[patrz też: restauracja Wieliczka, Blog Kulinarny, wyposażenie stajni ]

Z kwasu pirogronowego po przyłączeniu dwutlenku węgla powstaje kwas szczawiowo-octowy

Posted by admin in Uncategorized on June 12th, 2018 |  Comments Off

Z kwasu pirogronowego po przyłączeniu dwutlenku węgla powstaje kwas szczawiowo-octowy, z którego pochodzą kwasy organiczne, jak jabłkowy, bursztynowy.
Tak zwany cykl Krebsa, czyli cykl kwasów 3-karboksylowych, daje nam wspólny punkt dla rozpatrywania wielu przemian chemicznych w naszym ustroju.
Cykl ten łączy się z przemianą węglowodanów, kwasów tłuszczowych, białek i cholesterolu i tłumaczy nam wzajemny wpływ reakcji zachodzących w ustroju.
Przykłady te wykazują nam, że dawne pojęcia o niezależnej od siebie przemianie związków białkowych, węglowodanowych i mineralnych nie mają racji bytu.
Pogląd o wzajemnej łączności i zależności rozmaitych faz pośredniej przemiany materii jest też zgodny z dialektyczną metodą rozumowania, której pierwszą zasadą jest teza o wzajemnej zależności zjawisk.
“Nie ma na świecie zjawisk izolowanych, jeżeli wszystkie zjawiska są wzajemnie powiązane i warunkują się nawzajem”.
Badanie poszczególnych odcinków, niejako fragmentów przejawów życia, daje tylko pewne przygotowanie do wyższych stopni wiedzy o przemianach naszego organizmu.
Oczywiście, że konieczne są dalsze intensywne badania i nieustanne pogłębianie naszej wiedzy, aby w pozornym chaosie zjawisk ujrzeć zwartą całość, a nie tylko oderwane jej fragmenty.
Badania nad pośrednią przemianą materii wykazały, że nie tylko materiał energetyczny, ale i materiał budulcowy tkanek jest w nieprzerwanym ruchu.
Fakty te zostały udowodnione zwłaszcza w czasie badań z użyciem radioaktywnych izotopów.
Przeobrażeniom związków pokarmowych w organizmie towarzyszą przemiany energetyczne, przemiana nagromadzonej energii chemicznej w energię cieplną, mechaniczną i elektryczną.
Pośrednia przemiana materii stanowi jeden wielki łańcuch powiązanych z sobą reakcji biochemicznych, w których dla celów dydaktycznych rozróżniamy poszczególne jej stadia.
PRZEMIANA WĘGLOWODANÓW Węglowodany stanowią źródło energii dla organizmu.
Zielone liście roślin pochłaniając energię słoneczną budują z wody i dwutlenku węgla cząsteczki cukrowców 6H2D + 6C02 + 792 kal.
-> 602 + C6H1206 energia słoneczna (cytowane według Kuzina).
Energia dostarczona w czasie tej reakcji przez promienie słoneczne zostaje przekształcona w roślinie w chemiczną energię węglowodanów.
Energia ta zostaje uwolniona z węglowodanów w czasie ich rozpadu w organizmie.
W procesie trawienia wielocukrowce zostają rozłożone do jednocukrowców, a te po fosforylacji zostają wchłonięte do krwi i trafiają do ustroju.
Badania nad przemianą węglowodanów zapoczątkował Claude Bernard (1813-1878), który określił poziom cukru we krwi i stwierdził, że zawartość jego jest wyższa w krwi tętniczej niż w żylnej
[więcej w: restauracje kielce, Pizza Kielce, restauracja puławy ]

SWOISCIE DYNAMICZNE DZIAŁANIE POKARMÓW

Posted by admin in Uncategorized on June 12th, 2018 |  Comments Off

Wzrost ten jednakże jest zbyt duży, ażeby go można było przypisać tej przyczynie.
Graham Lusk pierwszy zwrócił uwagę, że swoiście dynamiczne działanie pokarmów zależy głównie od przemian, jakim podlegają w wątrobie aminokwasy.
POŚREDNIA PRZEMIANA MATERII Niezmiernie ważnym zagadnieniem jest prześledzenie i poznanie przemian, którym podlegają związki pokarmowe po wessaniu z jelit, czyli poznanie ich przemiany pośredniej.
Badania te są bardzo zawiłe i utrudnione, gdyż w skład naszego pożywienia wchodzi wielka liczba związków chemicznych, a ponadto związki te ulegają w organizmie wielu przemianom.
Zawiłe i trudno uchwytne, przelotne nieraz zmiany zachodzące w składnikach pokarmowych stanowią jedno z najważniejszych zagadnień w biochemii.
Już Seczenow i Pawłow zwracali uwagę, że poznanie tych przemian stanowi jedną z dróg do poznania tajemnicy i zagadki życia.
“Prześledzić los składników pokarmowych.
W “Organizmie to znaczy poznać życie” – pisał Seczenow.
Tę samą myśl wypowiedział Pawłow: “Prześledzić los składników pokarmowych w organizmie – to znaczy poznać istotę procesów życiowych w ich całokształcie” (cyt.
według Mołczanowej).
Pośrednia przemiana materii w organizmie jest nieprzerwanym procesem, którego poszczególne fazy ściśle się z sobą zespalają.
Dawniej poszczególne okresy przemiany (przemiana białek, tłuszczów, związków mineralnych itd.
) były rozpatrywane, jako oddzielne, niepowiązane z sobą zjawiska.
Wiemy dziś, że zapatrywanie takie jest zupełnie błędne, gdyż poszczególne fazy przemiany ściśle się z sobą łączą.
I tak na przykład regulacja przemiany tłuszczowej jest ściśle związana i regulacją przemiany węglowodanowej.
Stwierdzono, że białka mogą przechodzić w węglowodany i tłuszcze.
I tak np.
alanina po dezaminacji przechodzi w kwas pirogronowy CH3.
CO.
COOH, który bierze udział w przemianie węglowodanów.
Kwas pirogronowy tracąc cząsteczkę dwutlenku węgla przechodzi w aldehyd octowy: CH3.
CO.
COOH- C02 CH3CHO, który z kolei przez utlenienie przechodzi w kwas octowy, a ten drogą kondensacji daje kwasy tłuszczowe.
Powstawanie cukru z białek można stwierdzić u psów, którym podawano florydzynę i które głodzono; tylko około 58 % białek przekształca się w cukier, ponieważ nie wszystkie aminokwasy mają zdolność przechodzenia w cukier.
Wiemy dziś, że reszty bez azotowe I aminokwasu oraz wytwory przemiany węglowodanów i związków tłuszczowych przechodzą do wspólnego cyklu przemian, gdzie niezależnie od źródła swego pochodzenia służą do celów syntezy.
Przemiana węglowodanów łączy się ściśle z przemianą kwasu fosforowego, a więc z przemianą mineralną
[więcej w: olejek bhringraj, restauracja katowice, Restauracja w Olsztynie ]

choroby serca

Posted by admin in Uncategorized on June 12th, 2018 |  Comments Off

choroby serca).
Oznaczając podstawową przemianę materii należy uwzględnić pewne czynniki, aby uniknąć błędów.
Należy wziąć pod uwagę ciepłotę ciała, tętno, ciśnienie krwi, wagę i wzrost, płeć, wiek, ciśnienie barometryczne, badany powinien być na czczo.
U noworodka podstawowa przemiana materii jest stosunkowo mała i wynosi około 25 kal na 1 m2 i godzinę, ale już po paru tygodniach podwaja się i stopniowo podwyższa się aż do lat 5, po czym występuje spadek utrzymujący się do, okresu pokwitania, kiedy następuje wzrost podstawowej przemiany materii.
Wzrost ulega obniżeniu po pokwitaniu i odtąd aż do starości podstawowa przemiana materii będzie opadać stopniowo, chociaż powoli.
Podstawowa przemiana materii u kobiet jest o 6-10 % niższa niż u mężczyzn w tym samym wieku.
W pewnych okolicznościach podstawowa przemiana materii zwiększa się np.
spostrzegamy umiarkowany jej wzrost w ostatnich trzech miesiącach ciąży.
Kofeina wzmaga podstawową przemianę materii w ciągu pierwszej godziny o 3-10 %, adrenalina o więcej niż 10 % w ciągu dwóch godzin, dwunitrefenol o prawie 30% w ciągu 1 godziny, wzrost podstawowej przemiany materii obserwujemy również po podaniu benzydryny.
Środki uspokajające zmniejszają zużycie tlenu i podstawową przemianę aterii.
Metylotiouracyl zmniejsza podstawową przemianę materii li zdrowych osób i u cierpiących na nadczynność tarczycy.
Podstawowa przemiana materii ulega zmianom w przebiegu rozmaitych chorób.
SWOISCIE DYNAMICZNE DZIAŁANIE POKARMÓW Zapotrzebowanie kaloryczne ustroju wzmaga się po podaniu pokarmów.
To pobudzające działanie pokarmów na wytwarzanie energii, nazwano działaniem swoiście dynamicznym.
Największym bodźcem są pokarmy białkowe każde sto kalorii pochodzące z przemiany białka daje wzrost zapotrzebowania o około 30 kal.
, węglowodany – tylko o około 6 kal.
, tłuszcze – o około 4 kal.
” Najsilniej działają pewne aminokwasy, jak fenyloalanina, glicyna, alanina, tyrozyna i leucyna.
Aminokwasy te pobudzają przemianę materii, jeśli są podane doustnie lub dożylnie, histydyna ma podobne działanie tylko po podaniu dożylnym.
Swoiście dynamiczne działanie białek wg Besta zależy od pobudzającego działania, jakie wywierają aminokwasy na komórki ustroju.
Do tego działania niezbędna jest obecność wątroby i np.
u psów pozbawionych wątroby brak jest swoiście dynamicznego działania pokarmów.
Swoiście dynamiczne działanie węglowodanów ma zależeć od przemiany glukozy w glikogen i powstawanie aldehydu octowego, który pobudza utlenianie w tkankach, a tłuszczów – od ich utleniania.
Pierwotnie myślano, że wzrost zapotrzebowania kalorycznego po spożyciu pokarmów zależy od trawienia
[przypisy: szyny prądowe, Blog Kulinarny, restauracja katowice ]